top of page
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

האחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה במסגרת תפקידם הולכת וגוברת בעולם כולו. מעורבות מתמשכת של גופים מוסדיים בשוק ההון,

חקיקה ו/או תקינה חדשה (תיקון מס' 3 לחוק החברות, תקנות "סרבנס אוקסלי", תקינה חשבונאית חדשה IFRS, אכיפה מנהלית ועוד), ביחד עם

תקדימים משפטיים הנוצרים כל העת, מגדילים את החשיפה של הדירקטורים ונושאי המשרה לתביעות אישיות העלולות להיות מוגשות נגדם.

 

וזה אינו סיכון תיאורטי בלבד. לאחרונה, אנו עדים לגידול משמעותי במספר התביעות האישיות המוגשות נגד דירקטורים ונושאי משרה בחברות

וזאת כתוצאה ישירה של התחזקות המגמה להטלת אחריות אישית על דירקטורים ונושאי משרה, אשר מעמידה בסכנה את נכסיהם הפרטיים.

 

הפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O) מהווה אחת מ- 3 מכשירי הגנה שחברה רשאית להעניק ע"פ חוק החברות.

 

שני המכשירים האחרים הינם:

  • כתבי פטור/ויתור – התחייבות החברה כלפי נושא המשרה לפיה הוא פטור מחובת הזהירות כלפיה. הפטור ניתן ביחסיו עם החברה בלבד.

  • כתבי שיפוי – הסכם בין נושא המשרה לבין החברה בה הוא עובד, לפיו החברה תשפה אותו בגין הוצאות שיגרמו לו אם יפר את חובותיו

      (חובת הזהירות). חשוב  לציין כי חברה רשאית להעניק שיפוי גם בגין הפרת חובת האמונים, במקרים בהם ההפרה נעשתה בתום לב.

 

חשוב לציין כי לכל אחד מהמכשירים הנ"ל יתרונות וחסרונות. לכן, מומלץ לשלב בין כל 3 המכשירים הנ"ל, על-מנת לצמצם את החשיפה של הדירקטור ונושא המשרה למינימום.

 

כמו כן, עריכת ביטוח נושאי משרה מותרת רק אם תקנון החברה מאפשר לחברה לעשות זאת. במידה ותקנון החברה אינו כולל סעיף כאמור, יש לוודא כי התקנון ישונה כאמור, בטרם רכישת הביטוח. אי הכללת סעיף כאמור בתקנון עלול לשלול כיסוי ביטוחי ביום התביעה.

 

הפוליסה:

בסיס הפוליסה הינו יום הגשת התביעה "Claims Made" ולכן ישנה חשיבות רבה לעריכת הביטוח מיום הקמת החברה ולשמירת רצף ביטוחי וזאת מכיוון שבמקרים מסוימים נתבעים דירקטורים ונושאי משרה גם בגין החלטות שנעשו בעבר.

עיקרי כיסוי הביטוח:

  • כיסוי א' (Cover A):  שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בגין נזק כספי שבגינו חויבו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדם במשך תקופת הביטוח, בקשר עם מעשה שלא כדין שארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם כדירקטורים או כנושאי משרה בחברה.
  • כיסוי ב' (Cover B): שיפוי החברה בגין כספים, אשר החברה שילמה כדין בתור שיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה, בגין  תביעה כנ"ל.

יש להדגיש כי הפוליסה אינה מכסה תביעות ו/או הוצאות הגנה בגין תביעות שתוגשנה כנגד החברה עצמה (כישות משפטית). בחברות ציבוריות ניתן לרכוש כיסוי לחברה עצמה בפני תביעות על פי חוק ני"ע.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מצריך התאמה אישית לכל חברה וחברה. תפקידי כיועץ מקצועי ומבצע, בשונה מסוכן הביטוח המייצג את החברה המבטחת, הוא לייצג את הלקוח ולהתאים לו את הביטוח תוך מתן פתרונות מקצועיים, חדשניים, ייחודיים ואופטימאליים לצרכיו ולדרישותיו. 

פוליסות דירקטורים מיוחדות:
  • פוליסת POSI - פוליסה יעודית להנפקות
  • פוליסת VC - פוליסה יעודית לקרנות הון סיכון
  • פוליסת IMI - פוליסה יעודית לגופים פיננסים
  • פוליסה דירקטורים אישית
bottom of page