top of page
ביטוח חבויות
ביטוח חבויות מכסה מפני נזקים העשויים להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מפעילות הקשורה לעיסוקכם. ללא כיסוי ביטוחי הולם, כל גוף או אדם עלול להיתבע על ידי צד שלישי וכתוצאה מכך להיחשף להוצאות גבוהות. 
ביטוח רכוש

הרכוש הקיים בעסק חשוף לסיכונים רבים, ועל כן ביטוח הרכוש הינו הכרחי. ביטוח רכוש נועד לכסות את הרכוש המבוטח מפני נזק או אובדן העלולים להיגרם לו מאירועים שונים. הרכוש יכול להיות בבעלות המבוטח, באחריותו או בהשגחתו.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
האחריות המוטלת על נושאי משרה בתוקף תפקידם בחברה הולכת וגוברת בעולם כולו. אחריות זו עלולה להתבטא בתביעות אישיות שיגררו הוצאות משפטיות בסכומים משמעותיים ולפסיקת פיצויים ניכרים לטובת התובעים.

איתך כנגד כל הסיכונים

ביטוח הנדסי
ביטוח הנדסי מגן מפני סיכונים אליהם חשופות חברות בתחום הבנייה, תשתיות, הנדסה, או כל חברה בעלת מערכות מכניות, אלקטרוניות או חשמליות.  הכיסוי שניתן הינו בעבור מערכות אלקטרוניות או מכניות, ציוד מכני   הנדסי ועבודות קבלניות, ואשר אינם מכוסים בביטוחי  הרכוש.
ביטוחי פרט
ביטוחי הפרט מלווים אותנו ביום יום וכוללים ביטוחי רכב (ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג' לרכב), ביטוח דירה, ביטוח תאונות אישיות וביטוח נסיעות לחו"ל. 
ביטוח סיכונים מיוחדים
עולם העסקים המתפתח והחדשני והרצון לנהל ולהוביל עסק להצלחה, דורש התמודדות עם החלטות מקצועיות 
מורכבות וחשיפה משמעותית בפני סיכונים  מיוחדים. שוק הביטוח מציע מס' פתרונות שונים לכיסוי החשיפות הנ"ל, אך מדובר בפוליסות מורכבות המצריכות ידע מעמיק והתמחות ספציפית לצורך מתן מענה מלא למבוטח.  
bottom of page