top of page

ביטוח רכוש

הרכוש הקיים בעסק חשוף לסיכונים רבים, ועל כן ביטוח רכוש הינו הכרחי. ביטוח זה נועד לכסות את הרכוש מפני נזק או אובדן העלולים להיגרם לו מאירועים שונים. הרכוש יכול להיות בבעלות המבוטח, באחריותו או בהשגחתו. להגדרות וניסוחי הפוליסה השפעה מכריעה במקרה של תביעה, ועל כן קיימת חשיבות מהותית בהתאמת הכיסוי לחשיפות חברתכם ע"י מיפוי מעמיק ומקצועי.

ביטוח אש מורחב: הפוליסה מעניקה כיסוי בסיסי לנזקי אש, עשן, התפוצצות, ברק, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, התנגשות, רעידת אדמה, נזקי טבע, פגיעה מכלי טיס, חריכה וצריבה, תסיסה והתרוממות עצמית, קריסת מדפים, שביתות, פרעות, נזק בזדון ובנוסף ניתן להרחיב את הכיסוי גם כנגד סיכוני פריצה ושוד. הביטוח נערך לפי ערך הרכוש כחדש (ערכי כינון) וניתן לבטח מבנים, ציוד, מכונות, מלאי וכל רכוש אחר שהינו בבעלות המבוטח, באחריותו או בהשגחתו.

בנוסף, הפוליסה כוללת מס' הרחבות מיוחדות כגון: הוצאות פינוי הריסות, הוצאות שחזור מסמכים, הוצאות שכר אדריכלים ועוד.. ההרחבות הנ"ל הינם בתת גבול אחריות התלוי במקרים רבים בסכום הביטוח הכולל, ועל כן יש להתאים ולהרחיב זאת בהתאם לצרכי המבוטח.

קיימים מס' כיסויים אשר ניתן לבטחם על בסיס "נזק ראשון", לדוגמא: ביטוח פריצה, והתאמת סכום הביטוח הנכון לחשיפה האמיתית של המבוטח הינה דבר מהותי בניהול הסיכונים של המבוטח.

ביטוחים משלימים לביטוח אש מורחב:

ביטוח אבדן רווחים / אבדן תוצאתי: מעניק כיסוי לנזק הגורם להשבתה חלקית או מלאה של פעילות העסק, עקב נזק לרכוש המבוטח המכוסה בפוליסת אש מורחב. סכום הביטוח הינו המחזור השנתי הצפוי לשנה הקרובה של המבוטח. בפועל, הפיצוי יהיה על הירידה שנגרמה ברווח הנקי ועל ההוצאות הקבועות שלא היה ניתן לצמצמם לאחר הנזק. לרוב תקופת השיפוי נקבעת לתקופה שבין 3 חודשים ל- 24 חודשים , תקופה זאת נקבעת עפ"י היכולת והזמן של העסק לחזור לפעילות מלאה לאחר נזק מוחלט.

ביטוח כספים: מכסה אבדן או נזק מאירוע בלתי צפוי שייגרם לכספים המבוטחים בעת הימצאם בחצרי המבוטח ובעת העברתם לכל מקום בשטח מדינת ישראל (ניתן אף לבטח את הכספים בבית הבעלים/מנהלים). המונח כספים כולל בין היתר המחאות, תלושי שי, מזומנים ועוד, שאינם מבוטחים בפוליסת אש מורחב. סכום הביטוח נקבע על בסיס "נזק ראשון".

סחורה בהעברה: מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו בכלי רכב, עד להגעתו ליעד הסופי. ניתן לרכוש כיסוי סטנדרטי, הנותן מענה לסיכונים מוגדרים מראש או כיסוי מורחב על בסיס כל הסיכונים הכרוכים בהעברה (לרבות טעינה ופריקה) ואשר אינם מוחרגים בכיסוי.

ביטוח טרור: במדינת ישראל קיים חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, ז"א מס רכוש משלם נזקי רכוש כתוצאה מפעולת טרור לפי ערך ריאלי ולא לפי ערך כחדש. בנוסף מס רכוש אינו מפצה על נזקים תוצאתיים. פוליסת ביטוח כנגד נזקי טרור נותנת מענה לצורך השלמת הכיסוי ובנוסף ניתן לרכוש כיסוי לאבדן תוצאתי בזהה לפוליסת אבדן רווחים. היות ומדובר בכיסוי משלים סכום הביטוח הינו על בסיס "נזק ראשון", כפי שנקבע על ידי המבוטח. כמו כן ניתן לרכוש ביטוח טרור רק אם העסק מבוטח בביטוח אש מורחב.

ביטוח ציוד אלקטרוני: מכסה אבדן או נזק פיסי, פתאומי ובלתי צפוי לציוד אלקטרוני מגוון ויכולה להוות תחליף מקיף יותר לביטוח אש מורחב והיא כוללת כיסוי בגין: נזק לרכוש המבוטח, הוצאות שחזור נתונים ותוכנה והוצאות תפעול נוספות שהוצאו במשך תקופת השיפוי. כמו כן ניתן לכלול בפוליסה כיסוי גם לנזקים תוצאתיים.

bottom of page