top of page

 

ביטוח רכב

פוליסת ביטוח רכב מקיף: מכילה כיסויים בגין אבדן או נזק, העשוי להיגרם לרכב המבוטח עקב אירוע בלתי צפוי כגון: אש, התהפכות, התנגשות, תאונה מכל סוג, גניבה ונזקים שנגרמו עקב הגנבה, נזקי טבע , מעשה זדון וכן נזקים שנגרמו לצד ג' עקב תאונה. ניתן להרחיב את הפוליסה הבסיסית ולכלול מגוון שירותים מתקדמים.

פוליסת ביטוח צד ג': מכילה כיסוי ביטוחי לנזק לרכושו של אחר, העשוי להיגרם על ידי המבוטח, עקב שימוש ברכב. חברת הביטוח תפצה את הנפגע בגבולות האחריות הנקובים בפוליסה. פוליסת ביטוח צד ג' מאפשרת הרחבות, כגון: שירותי גרירה, כיסוי לשבר שמשות, כיסוי הגנה משפטית ועוד.

ביטוח חובה: מכסה נזקי גוף לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי רגל. מכוח החוק, כלי רכב הנע בכבישים, מחוייב בביטוח רכב חובה בתוקף. נהיגה ללא ביטוח חובה מסכנת את הנהג ועלולה לעלות לו במקרה של תאונה בה מעורבים נפגעים בגוף, בהוצאות כספיות כבדות של טיפול רפואי ואשפוז יקר.

 

ביטוח דירה

פוליסת ביטוח מבנה: מכילה כיסויים בגין נזק העשוי להיגרם למבנה עקב אירוע בלתי צפוי כגון: נזקי אש ,סערה, נזקים עקב פעולות זדון וכן נזקים שנגרמו לצנרת, למתקני הסקה למערכות סולריות ועוד מגוון אירועים המפורטים בפוליסה.

ביטוח תכולה: מכסה נזק הנגרם לרכוש שנמצא בדירה כתוצאה מאירוע בלתי צפוי כגון:  אש, גניבה, סערה, נזקי זדון, התפוצצות, התלקחות ועוד מגוון אירועים המפורטים בפוליסה.

 

ביטוח תאונות אישיות

מאות אלפי אנשים נפגעים מדי שנה בתאונות. תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום, בדרכים, בעת פעילות ספורטיבית, בבית וברחוב. תאונה עלולה לגרום לאשפוז, נכות זמנית או קבועה ולהוצאות רפואיות ואחרות, אשר יפגעו בהכנסות המשפחה. בנוסף, גם יכולת הפרנסה עלולה להיפגע.

ביטוח תאונות אישיות מבטיח פיצוי מוסכם מראש במקרה של נכות, אובדן כושר עבודה, או, חלילה, אובדן חיים, שנגרמו כתוצאה מתאונה בארץ או בחו"ל.

ביטוח נסיעות לחו"ל

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל מכילה כיסויים עבור שירותים להם כל אחד עשוי להיזדקק בזמן השהייה מחוץ לארץ: הוצאות רפואיות בזמן אישפוז, תרופות, טיפול חירום בשיניים, ביטול או קיצור נסיעה, אובדן או נזק למטען האישי, נכות צמיתה עקב תאונה, מוות עקב תאונה ועוד. הכיסוי הביטוחי נערך לתקופת הנסיעה לחו"ל אך מומלץ לערוך אותו מרגע שסוגרים את הנסיעה.

bottom of page