top of page
ביטוח הנדסי
ביטוח הנדסי מגן מפני סיכונים אליהן חשופות חברות בתחום הבנייה, תשתיות, הנדסה, או כל חברה בעלת מערכות מכניות, אלקטרוניות או חשמליות.  הכיסוי שניתן הינו בעבור מערכות אלקטרוניות או מכניות, ציוד מכני הנדסי ועבודות קבלניות, ואשר אינם מכוסים בביטוחי  הרכוש.
הביטוחים הקיימים:
ביטוח עבודות קבלניות:

כל פרויקט בנייה/הקמה חשוף לסיכונים הקשורים בתנאי מזג האויר, תנאי הסביבה, הסיכון במהות העבודה, הסיכון הכרוך בשימוש ציוד הבנייה, בסיכוני פגיעות בגוף וברכוש של העובדים באתר ושל צדדים שלישיים. בנוסף יש לקחת בחשבון  גם את המורכבות שקיימת בשיתוף הפעולה בין היזמים, מזמיני העבודה, קבלנים וקבלני משנה.

פוליסת עבודות קבלניות הינה על בסיס כל הסיכונים, ונועדה להגן מפני סיכונים אלה והיא מורכבת משלושה כיסויים:

  1. ביטוח רכוש - נועד לכיסוי אובדן או נזק פיזיים תאונתיים ובלתי צפויים שאירעו לעבודות הפרויקט. ביטוח זה כולל גם כיסוי למתקנים וציוד קל, פינוי הריסות במקרה של נזק, נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו לאתר, נזק לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.
  2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - נועד לכסות תביעות שתוגשנה כנגד אחד מהמבוטחים בגין נזקי גוף או רכוש שאירעו לצד שלישי, באתר או בסביבתו, עקב עבודות הפרויקט.
  3. ביטוח חבות מעבידים - נועד לכסות תביעות של עובדים כנגד מעבידם בגין נזקי גוף שאירעו תוך כדי ועקב העבודה בפרויקט.

ביטוח עבודות הקמה: מיועדת לפרויקטים להקמת קו ייצור או מפעל אשר חלק מעבודות הבנייה,  הנ"ל כולל גם הקמת מערך ציוד ומכונות והרצתו לפני התפעול הראשוני. בפרויקטים מסוג זה נדרש כיסוי ייחודי להקמת מערך הייצור וכיסוי לסיכונים אפשריים בזמן הפעלת המערכות, הציוד והמכונות. הביטוח נרכש לכל תקופת ההקמה, כולל תקופת ההרצה של המכונות. כמו כן, ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי למהלך תקופת התחזוקה.
ביטוח אבדן הכנסות עקב עיכוב (ALOP): מהווה הרחבה לביטוח עבודות קבלניות או ביטוח עבודות בהקמה ומספק הגנה מפני אבדן הכנסות העשוי להיגרם ליזם או לקבלן עקב עיכוב ו/או דחייה בפרויקט כתוצאה מנזק מכוסה.
ביטוח שבר מכני: מכסה אבדן או נזק פיסי פתאומי ובלתי צפוי למכונות, דוודים, מתקני לחץ, מערכות מיזוג, מנועים, משאבות, לוחות פיקוד וכדומה. ביטוח זה אין בו משום תחליף לביטוח אש מורחב אלא הוא מהווה ביטוח משלים המכסה נזקים ותאונות שאינם מכוסים על פי ביטוח אש. על אף שהביטוח נערך בערך כינון, תשלום התביעה למכונות שגילן מעל 10 שנים יהיה לרוב בערך ממשי, לכן מומלץ להעביר למבטח רשימת ציוד מפורטת, כולל דגם ושווי מוערך.

 

ביטוח אבדן תוצאתי משבר מכני: מכסה אבדן תוצאתי, הפרעה או הפסקה בעבודותו של המבוטח למשך התקופה הנקובה בפוליסה, כתוצאה משבר מכני לציוד או למכונות המבוטחות בביטוח שבר מכני.

ביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה): מכסה אבדן או נזק פיסי, פתאומי ובלתי צפוי, הנובע מסיבה חיצונית כלשהי. הביטוח מיועד לכסות ציוד מכני מפני נזקים כמו: התהפכות, התנגשות  וכדומה. כלי העבודה המוגדרים כציוד מכני הנדסי הינם:  עגורנים, מנופים, מלגזות, מחפרים, מכבשים  ועוד.
bottom of page