top of page
ביטוח חבויות
ביטוח חבויות מכסה מפני נזקים העשויים להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מפעילות הקשורה לעיסוקכם. ללא כיסוי ביטוחי הולם, כל גוף או אדם עלול להיתבע על ידי צד שלישי וכתוצאה מכך להיחשף להוצאות גבוהות. התאמת מערך ביטוחי החבויות של החברה להתחייבויות החוזיות כלפי לקוחות, ספקים, משווקים ועוד, הינו נושא מהותי אשר עשוי להפחית את החשיפה של החברה.
לאור המשמעות המכריעה להגדרת עיסוק המבוטח בביטוחי החבויות, יש לדאוג כי ההגדרה הינה רחבה מספיק וכן לעדכן את המבוטח על כל פעילות חדשה.
 
הביטוחים הקיימים:
ביטוח צד שלישי: מכסה את אחריות המבוטח בשל פגיעה ו/או נזק בלתי צפוי העלול להיגרם לרכושו ו/או לגופו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, כתוצאה מפעילותו של המבוטח במשך תקופת הביטוח. הפוליסה כוללת גם הוצאות הגנה משפטיות.
ביטוח חבות מעבידים: מגן על המעביד מפני תביעה שתוגש ע"י עובד בשל פגיעה גופנית או מוות כתוצאה מתאונה או ממחלה שאירעו עקב עבודתו. הפוליסה כוללת גם הוצאות משפטיות.
ביטוח אחריות מקצועית: על אדם המספק שירותים מקצועיים חלה חובת זהירות כלפי כל אדם אחר והוא חשוף לתביעות בשל אחריותו המקצועית. פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המבוטח בגין אבדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו כתוצאה מהפרת חובתו המקצועית ואשר מקורה במעשה או מחדל מקצועי של המבוטח לרבות טעות או השמטה. 
בעבר הפוליסה נמכרה בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים (רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, עו"ד וכיוצ"ב), אך כיום הפוליסה נמכרת לכל ספקי השירותים למיניהם כגון: חברות ניהול נכסים, מוסדות פיננסים, חברות תוכנה, קבלנים ועוד.. מדובר בתחום ביטוח מקצועי ביותר, המצריך הבנה מעמיקה של הסיכונים וזאת על מנת להתאים לחברה את הכיסוי הנכון והמקיף ביותר.
ביטוח חבות המוצר: עפ"י פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצאים פגומים, על יצרן, משווק, מתקין, מטפל או מספק מוצרים חלה חובת אחריות מוגברת בשל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר. הפוליסה מכסה את המבוטח בגין תביעות שיוגשו כנגדו בשל אחריותו לפגיעה ו/או נזק לגופו ו/או  לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות נזק תוצאתי עקב נזק פיסי לרכוש, העלולים להיגרם עקב מוצא אשר יוצר, טופל, שווק, הותקן ועוד.. ע"י המבוטח ולאחר שיצא מחזקתו (במידה ונשאר בחזקתו מדובר בביטוח צד שלישי).

ביטוח פשיעה/נאמנות עובדים: 

פוליסת נאמנות מכסה נזק כספי ישיר העשוי להיגרם למבוטח כתוצאה מפעולת הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה, שנעשו על ידי עובד המבוטח, במהלך עבודתו ושנעשו מתוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או להשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה. ביטוח פשיעה ומעילה מכסה בנוסף לכיסוי של ביטוח נאמנות, גם נזק כספי ישיר שייגרם על ידי צד שלישי כתוצאה ממעילה.

bottom of page